Pierwsza rejestracja nowego pojazdu

 

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wypełniony wniosek - tutaj

Załączniki:

1. Dowód własności pojazdu /faktura zakupu, rachunek/

2. Świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu - jeżeli są wymagane

3. Karta pojazdu

4. Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy. W przypadku nabycia samochodu osobowego lub pojazdu rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e), od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju może być zastąpiony oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego pojazdu

5. Dowód osobisty - w przypadku osób fizycznych oraz zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,

6. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), zaświadczenie o nr REGON oraz pełnomocnictwo dla osoby dokonującej rejestracji pojazdu - w przypadku podmiotów zarejestrowanych w KRS,

7. Dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej

8. Pełnomocnictwo – w przypadku gdy osoba załatwiająca sprawę nie jest właścicielem pojazdu (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta) Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa 17 zł na konto Urzędu Miejskiego  w Śremie, nr konta: 57908400032102001305210013

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Śremie

Wydział Komunikacji

Pokój nr 8, tel: 061 28 37 001 wew. 318, 327, 335

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie decyzji administracyjnej o rejestracji pojazdu.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

30 dni od daty złożenia wniosku rejestrację. Organ rejestrujący dokonuje - z urzędu -czasowej rejestracji zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny i kartę pojazdu w PWPW S.A. w Warszawie. Dokumentem dopuszczającym do ruchu w tym czasie jest pozwolenie czasowe. Ważność pozwolenia czasowego określa lit. H pozwolenia.

OPŁATY

180,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 178,50 zł oraz opłata ewidencyjna 2,00 zł) - w przypadku pojazdów samochodowych oprócz motocykli,

121,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 120,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) - w przypadku motocykli, przyczep i naczep oraz ciągników rolniczych,

111,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 110,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) - w przypadku motorowerów 

Opłat można dokonywać na konto PKO BP nr: 25 1020 4027 0000 1902 1393 2522 

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Śremskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

DODATKOWE INFORMACJE

Wymagania szczegółowe dotyczące rejestracji pojazdów, w tym pojazdów zabytkowych, pojazdów sprowadzanych z zagranicy znajdują się w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1522, z późn. zm.).

Organ właściwy w sprawie rejestracji pojazdu jest zobowiązany na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. z 2013 r. poz 392 z poźn. zm)  do kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448 z 2013 r. z późn. z)m.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1522 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1727 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 230, poz. 2302, z 2004 r. z późn.zm.).

 

PLIKI DO POBRANIA:

Pełnomocnictwo rejestracji nowego pojazdu

Wniosek rejestracji nowego pojazdu

 

  • GMINA ŚREM
  • GMINA KSIĄŻ WIELKOPOLSKI
  • GMINA DOLSK
  • GMINA BRODNICA
  • POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚREMIE
  • ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH
  • KAPITAŁ LUDZKI - NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
  • PORTAL FUNDUSZY EUROPEJSKICH
  • UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO
Starostwo Powiatowe w Śremie
Mickiewicza 17, 63-100 Śrem, pow. śremski, woj. wielkopolskie
tel.: +48 61 28 37 001, fax: +48 61 28 29 321, email: starostwo@powiat-srem.pl, http://www.powiat-srem.pl
NIP: 785-16-08-751
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x