Rejestracja/przerejestrowanie używanego pojazdu

 

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wypełniony wniosek
Załączniki:

 • Dowód własności pojazdu / jest to w szczególności: faktura zakupu, rachunek, umowa kupna, umowa zamiany, umowa darowizny, prawomocne postanowienie sądu rozstrzygające o prawie własności /
 • Karta pojazdu -jeżeli była wydana
 • Dotychczasowy dowód rejestracyjny
 • Tablice rejestracyjne
 • Dowód osobisty - w przypadku osób fizycznych oraz zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), zaświadczenie o nr REGON oraz pełnomocnictwo dla osoby dokonującej rejestracji pojazdu - w przypadku podmiotów zarejestrowanych w KRS,
 • Dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej
 • Pełnomocnictwo - w przypadku gdy osoba załatwiająca sprawę nie jest właścicielem pojazdu.
  Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa 17 zł na konto Urzędu Miejskiego w Śremie
  nr konta: 57908400032102001305210013

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Starostwo Powiatowe w Śremie, ul. Mickiewicza 17, 63-100 Śrem
Wydział Komunikacji
Pokój nr 8. tel: 061 28 37 001 wew. 318 lub 327

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie decyzji administracyjnej o rejestracji pojazdu.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
30 dni od daty złożenia wniosku rejestrację. Organ rejestrujący dokonuje - z urzędu -czasowej rejestracji zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny w PWPW SA w Warszawie. Dokumentem dopuszczającym do ruchu w tym czasie jest pozwolenie czasowe. Ważność pozwolenia czasowego określa lit. H pozwolenia.

OPŁATY (obowiązują od 16.02.2010 r.)

 • 180,50zł (w tym opłata komunikacyjna 178,50zł oraz opłata ewidencyjna 2.00 zł) w przypadku pojazdów samochodowych, oprócz motocykli.
   
 • 121,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 120,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1, 50 zł) w przypadku motocykli, przyczep i naczep oraz ciągników rolniczych,
   
 • 111,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 110,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) w przypadku motorowerów
   
 • 81 zł ( w tym opłata komunikacyjna 80 zł oraz opłata ewidencyjna 1 zł) dla wszystkich rodzajów pojazdów, w przypadku pojazdów zarejestrowanych w tut. Starostwie i posiadających już tzw. białe tablice rejestracyjne.

Opłat można dokonywać na konto PKO BP nr: 25 1020 4027 0000 1902 1393 2522 

TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Śremskiego w terminie 14 dni.

WAŻNE INFORMACJE
Organ właściwy w sprawie rejestracji pojazdu jest zobowiązany na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy o Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych /Dz.U. z 2003r. nr 124 poz. 1152 z późn. zm./ do kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Obowiązek oddania dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych nie dotyczy zarejestrowanego pojazdu zakupionego od Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej lub Sił Zbrojnych RP.

W przypadku gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się oryginały wszystkich kolejnych dokumentów potwierdzających fakt przeniesienia prawa własności pojazdu. Jeżeli jednak zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się dołączenie do wniosku o rejestrację uwierzytelnionej notarialnie kopii tego dowodu własności.

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007r. Nr 186, poz. 1322.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. Z 2007 r. Nr 137, poz.968.)

Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Ustawa o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 121, poz. 839).

PLIKI DO POBRANIA:

Pełnomocnictwo używanego pojazdu

Wniosek używanego pojazdu

 • GMINA ŚREM
 • GMINA KSIĄŻ WIELKOPOLSKI
 • GMINA DOLSK
 • GMINA BRODNICA
 • POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚREMIE
 • ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH
 • KAPITAŁ LUDZKI - NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
 • PORTAL FUNDUSZY EUROPEJSKICH
 • UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO
Starostwo Powiatowe w Śremie
Mickiewicza 17, 63-100 Śrem, pow. śremski, woj. wielkopolskie
tel.: +48 61 28 37 001, fax: +48 61 28 29 321, email: starostwo@powiat-srem.pl, http://www.powiat-srem.pl
NIP: 785-16-08-751
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x