Wyrejestrowanie pojazdu

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Wypełniony WNIOSEK - tutaj

Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, na wniosek jego właściciela  (zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym), w przypadku:

 1. przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu, o którym mowa w ust. 2 bądź w art. 24 ust. 1 pkt 2 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie,

 2. kradzieży pojazdu, jeżeli jego właściciel złożył stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania,

 3. wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę,

 4. zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą,

 5. udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności,

 6. przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie,

 7. wycofania pojazdu z obrotu, o którym mowa w art. 70g ust. 5 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Załączniki

 1. Dowód rejestracyjny pojazdu.

 2. Karta pojazdu – jeżeli była wydana.

 3. Tablice rejestracyjne (nie dot. przypadku kradzieży pojazdu i wywozu pojazdu z kraju)

 4. Dowód osobisty - w przypadku osób fizycznych oraz zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,

 5. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), zaświadczenie o nr REGON oraz pełnomocnictwo dla osoby dokonującej rejestracji pojazdu - w przypadku podmiotów zarejestrowanych w KRS (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta)

 6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

 7. Pełnomocnictwo – w przypadku gdy osoba załatwiająca sprawę nie jest właścicielem pojazdu (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta) Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa 17 zł na konto Urzędu Miejskiego w Śremie, nr konta:

57908400032102001305210013

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Śremie

Wydział Komunikacji

Pokój nr 8, tel: 061 28 37 001 wew. 318, 327, 335

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie decyzji administracyjnej o wyrejstrowaniu pojazdu.

OPŁATY

Opłata skarbowa w wysokości 10 zł płatna na konto Urzędu Miejskiego w Śremie, nr konta: 57908400032102001305210013

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Śremskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

WAŻNE INFORMACJE

W przypadku wywozu pojazdu z kraju lub jego kasacji za granicą, dokumenty sporządzone w języku obcym należy dołączyć do wniosku o wyrejestrowanie wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, jeżeli była wydana lub tablic (tablic) rejestracyjnych (jeżeli są one wymagane) do wniosku o wyrejestrowanie pojazdu właściciel winien złożyć stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

Organ właściwy w sprawie rejestracji pojazdu jest zobowiązany na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. z 2013 r. poz 392 z poźn. zm) do kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448 z 2013 r. z późn. z)m.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1522 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1727 z późn. zm.)

 

 

PLIKI DO POBRANIA:

Pełnomocnictwo wyrejestrowania pojazdu

Wniosek wyrejestrowania pojazdu

 • GMINA ŚREM
 • GMINA KSIĄŻ WIELKOPOLSKI
 • GMINA DOLSK
 • GMINA BRODNICA
 • POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚREMIE
 • ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH
 • KAPITAŁ LUDZKI - NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
 • PORTAL FUNDUSZY EUROPEJSKICH
 • UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO
Starostwo Powiatowe w Śremie
Mickiewicza 17, 63-100 Śrem, pow. śremski, woj. wielkopolskie
tel.: +48 61 28 37 001, fax: +48 61 28 29 321, email: starostwo@powiat-srem.pl, http://www.powiat-srem.pl
NIP: 785-16-08-751
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x