Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

 

INFORMACJA
dotycząca uzyskania wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Śremskiego

 1. Zgłoszenie do ewidencji zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) powinno zawierać:
   
  1. oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby;
  2. określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego ( patrz: rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011 roku (Dz. U. z 2012 r. poz.7) w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
  3. wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:
   1. możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
   2. realizację innych zadań statutowych,
   3. w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji zajęć praktycznej nauki zawodu,
   4. bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami (niezbędna jest opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej)
  4. statut szkoły lub placówki, który powinien określać zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2156):
   1. nazwę, typ szkoły lub cel placówki oraz ich zadania;
   2. osobę prowadzącą szkołę lub placówkę;
   3. organy szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań;
   4. organizację szkoły lub placówki;
   5. prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki;
   6. sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki;
   7. zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki.
  5. dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce;
  6. zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U.  z 2015 r. poz. 2156) w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.
  7. dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.
  8. w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności wpis do ewidencji może nastąpić, jeżeli osoba prowadząca przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia - także opinię tego ministra, o spełnieniu wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ww. ustawy.
    
 2. Wpisu do ewidencji dokonuje się w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza się zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje się właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.
   
 3. Nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami niepublicznymi sprawują właściwi kuratorzy oświaty.
   
 4. Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Starosty Śremskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
   
 5. Nie podlega opłacie na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 lit. „g” ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz.1635 z późn. zm. ).

Starostwo Powiatowe
ul. Mickiewicza 17, 63 – 100 Śrem
telefon: ( 061 ) 2837001 wew. 341
E-mail: oswiata@powiat-srem.pl

Sprawę prowadzi:
Wydział Oświaty, Kultury,
Sportu i Promocji Powiatu
Pokój nr 26 – II piętro

PLIKI DO POBRANIA:

Wniosek o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

 • GMINA ŚREM
 • GMINA KSIĄŻ WIELKOPOLSKI
 • GMINA DOLSK
 • GMINA BRODNICA
 • POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚREMIE
 • ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH
 • KAPITAŁ LUDZKI - NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
 • PORTAL FUNDUSZY EUROPEJSKICH
 • UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO
Starostwo Powiatowe w Śremie
Mickiewicza 17, 63-100 Śrem, pow. śremski, woj. wielkopolskie
tel.: +48 61 28 37 001, fax: +48 61 28 29 321, email: starostwo@powiat-srem.pl, http://www.powiat-srem.pl
NIP: 785-16-08-751
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x