Wyłączanie Gruntów z Produkcji Rolnej na cele budownicta

 

Opis sprawy/zadania 
Na wniosek inwestorów wydawane są decyzje zezwalające na wyłączenie z produkcji rolnej użytków rolnych, pwytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, III a, III b oraz użytków rolnych klas IV, IV a, IV b, V i VI, wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzjach o warunkach zabudowy na cele nierolnicze. 

Wyłączenie następuje nieodpłatnie tylko w przypadku przeznaczenia gruntów o pow. do 500 m2 na cele budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego i do 200 m2 na każdy lokal mieszkalny, w przypadku budynku wielorodzinnego.

Obowiązek uiszczenia należności i opłat rocznych powstaje w przypadku przekroczenia tej powierzchni (opłata naliczana jest od nadwyżki). Opłatom podlegają również grunty przeznaczone na cele budowy wolnostojących garaży, budynków gospodarczych, usługowych i innych oraz dróg.

W przypadku planowanej budowy budynku gospodarczego, garażu wolnostojącego, budynku usługowego lub innego należy odrębnie wyliczyć obszar do wyłączenia z produkcji rolnej pod tę inwestycję wraz z ciągiem komunikacyjnym, odpowiadający regularnej figurze geometrycznej oraz określić cenę wolnorynkową 1 m2 wyłączanego gruntu i planowany termin rozpoczęcia budowy. 

Wspomniany obszar podlegać będzie opłatom za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej (tj. jednorazowej należności oraz opłatom rocznym płatnym przez okres 10 lat).
Cenę wolnorynkową 1 m2 wyłączanego gruntu i planowany termin rozpoczęcia budowy należy określić także w przypadku planowanej budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na powierzchni wyłączanej większej niż 500 m2, a także dróg.

Kogo dotyczy
Osoby fizyczne lub prawne, a także jednostki organizacyjne, które planują inwestycje na gruntach stanowiących użytki rolne, wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczone do klas I, II, III, III a, III b oraz użytki rolne klas IV, IV a, IV b, V i VI, wytworzone z gleb pochodzenia organicznego, przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzjach o warunkach zabudowy na cele nierolnicze.

Wymagane dokumenty

 1. wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego gminy lub w przypadku jego braku ostateczna decyzja o warunkach zabudowy (dla działki objętej wnioskiem),
 2. dowód stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (np. akt notarialny, odpis księgi wieczystej, umowa dzierżawy itp.),
 3. plan zagospodarowania działki i zestawienie powierzchni przeznaczonej do wyłączenia w m2 (zgodnie z projektem budowlanym), z uwzględnieniem klas i użytków,w celu obniżenia należności za wyłączenie gruntu rolnego z produkcji – określenie wartości rynkowej objętego inwestycją gruntu,
 4. upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora. 

Uwaga! Wszystkie załączniki mogą stanowić kserokopie dokumentów potwierdzone"za zgodność z oryginałem’’.

Formularze/ wnioski
Wzór podania w sprawie zezwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Opłaty
Zwolnione z opłat

Jednostka/osoba odpowiedzialna
Starostwo Powiatowe w Śremie, ul. Mickiewicza 17, 63-100 Śrem,
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – pokój nr 12,
Telefon (061) 28 37 001 wew. 328

Miejsce składania dokumentów
Starostwo Powiatowe w Śremie, ul. Mickiewicza 17, 63-100 Śrem,
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
Telefon (061) 28 37 001 wew. 328

Termin załatwienia sprawy
Do 1 miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej do 2 miesięcy.
Podstawa prawna: art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnyc,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy
Stronie niezadowolonej z wydanej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Starosty Śremskiego.
Podstawa prawna: art. 127-140 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Uwagi i dodatkowe informacje
Właściciel lub władający gruntem, zgodnie z art. 22 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne jest zobowiązany do doręczenia do operatu ewidencji gruntów i budynków
(w ramach operatu pomiarowego inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego) szkicu wyznaczenia zasięgu gruntów wyłączonych z produkcji rolnej i leśnej oraz wykazu zmian gruntowych, obejmującego rozliczenie powierzchni działki w klasach i użytkach.
Dokumenty te, po doręczeniu, będą stanowić podstawę do wprowadzenia zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków, wynikającej z treści decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej.
Z uwagi na fakt, iż decyzja zezwalająca na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej wraz z operatem z inwentaryzacji powykonawczej obiektu stanowi podstawę do wprowadzenia zmiany w operacie ewidencji gruntów – zaleca się, aby obszar przewidywany do wyłączenia z produkcji rolnej, obejmujący powierzchnię planowanej zabudowy i ciągów komunikacyjnych, odpowiadał regularnej figurze geometrycznej.

 

PLIKI DO POBRANIA:

 • GMINA ŚREM
 • GMINA KSIĄŻ WIELKOPOLSKI
 • GMINA DOLSK
 • GMINA BRODNICA
 • POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚREMIE
 • ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH
 • KAPITAŁ LUDZKI - NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
 • PORTAL FUNDUSZY EUROPEJSKICH
 • UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO
Starostwo Powiatowe w Śremie
Mickiewicza 17, 63-100 Śrem, pow. śremski, woj. wielkopolskie
tel.: +48 61 28 37 001, fax: +48 61 28 29 321, email: starostwo@powiat-srem.pl, http://www.powiat-srem.pl
NIP: 785-16-08-751
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x