Rekultywacja i Zagospodarowanie Gruntów Procedura

 

Opis sprawy/zadania

Starosta po zasięgu opinii:

 1. Dyrektora właściwego terenowo okręgowego urzędu górniczego – w odniesieniu do działalności górniczej.
 2. Dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – w odniesieniu do gruntów o projektowanym leśnym kierunku rekultywacji.
 3. Wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 

wydaje decyzje w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów, określającą:

 • stopień ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów, ustalony na podstawie opinii, o której mowa w art. 22, ust. 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity z dnia 2 kwietnia 2004 roku Dz. U. Nr 121, poz.1266, z późn. zm),
 • osobę obowiązaną do rekultywacji gruntów,
 • kierunek i termin wykonania rekultywacji gruntów,
 • uznanie rekultywacji za zakończoną.

Warunkiem uzyskania klauzuli ostateczności decyzji jest brak odwołania w terminie przewidzianym do jego złożenia, tj. 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Kogo dotyczy
Osób (fizycznych lub prawnych, albo jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej) powodujących utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów.

Wymagane dokumenty
W celu uzyskania decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów należy do wniosku dołączyć:

 1. wyrys z ewidencji gruntów z zaznaczonym terenem objętym wnioskiem
 2. kserokopię koncesji na wydobywanie kopalin lub decyzji wygaszającej koncesję (jeżeli były wymagane zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze) (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.)
 3. opis projektowanych prac rekultywacyjnych ze wskazaniem funkcji pełnionej przez obszar wymagający rekultywacji
 4. mapę sytuacyjno – wysokościową z zaznaczonym terenem objętym wnioskiem
 5. projekt rekultywacji zawierający opis przeprowadzonych prac rekultywacyjnych
 6. mapy terenu zrekultywowanego, przekroje – załącznik do wniosku o uznanie rekultywacji gruntów za zakończoną
 7. terminy rozpoczęcia rekultywacji i jej zakończenia

Formularze/ wnioski do pobrania
Brak

Opłaty
Opłata skarbowa do wniosku o wydanie decyzji w sprawie zmiany klasyfikacji gruntów, w wysokości 10 zł winna być dokonana na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Śremie w SBL O/Śrem nr 13 1610 1188 0013 0521 2000 0001 (dowód potwierdzenia przelewu należy załączyć do wniosku).

Jednostka/osoba odpowiedzialna
Starostwo Powiatowe w Śremie, ul. Mickiewicza 17, 63-100 Śrem,
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – pokój nr 12,
Telefon (061) 28 37 001 wew. 328

Miejsce składania dokumentów
Starostwo Powiatowe w Śremie, ul. Mickiewicza 17, 63-100 Śrem,
Wydział Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
Telefon (061) 28 37 001 wew. 328

Termin załatwiania sprawy
Do 1 miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej do 2 miesięcy.
Podstawa prawna: art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.).

Podstawa prawna
Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity z dnia 2 kwietnia 2004 roku Dz. U. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.)

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Uwagi i dodatkowe informacje
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Zgodnie z art. 20 w/w ustawy osoba powodująca utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów jest obowiązana do ich rekultywacji na własny koszt.
Stosownie do art. 22 ust. 2 w/w ustawy osoby obowiązane do rekultywacji gruntów zawiadamiają Starostę, w terminie do 28 lutego każdego roku o powstałych w ubiegłym roku zmianach w zakresie gruntów podlegającym rekultywacji.

 • GMINA ŚREM
 • GMINA KSIĄŻ WIELKOPOLSKI
 • GMINA DOLSK
 • GMINA BRODNICA
 • POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚREMIE
 • ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH
 • KAPITAŁ LUDZKI - NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
 • PORTAL FUNDUSZY EUROPEJSKICH
 • UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO
Starostwo Powiatowe w Śremie
Mickiewicza 17, 63-100 Śrem, pow. śremski, woj. wielkopolskie
tel.: +48 61 28 37 001, fax: +48 61 28 29 321, email: starostwo@powiat-srem.pl, http://www.powiat-srem.pl
NIP: 785-16-08-751
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x