Rejestracja stowarzyszenia zwykłego

 

Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Krok po kroku:

 1. Sporządź dokumenty wymagane do założenia stowarzyszenia zwykłego. Pamiętaj – możesz posłużyć się gotowymi formularzami zamieszczonymi w załącznikach na stronie.

 2. Udaj się do Referatu Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Śremie, aby złożyć powyższe dokumenty w oryginałach lub prześlij je drogą pocztową. Pamiętaj – przed złożeniem dokumentów istnieje możliwość ich skonsultowania by uniknąć zbędnego wzywania do ich poprawienia.

 3. Organ nadzoru w terminie 7 dni od złożenia wniosku: poinformuje o wpisie stowarzyszenia do ewidencji lub wezwie do uzupełnienia braków we wniosku lub poinformuje o złożeniu wniosku do Sądu o zakazanie założenia stowarzyszenia. 

 4. Po wpisaniu stowarzyszenia zwykłego do ewidencji istnieje możliwość wystąpienia do organu nadzoru o wydanie zaświadczenia potwierdzającego utworzenie stowarzyszenia zwykłego.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych (oryginał) - zawierający dane – imię
  i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL: przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie/członków Zarządu/członków Komisji Rewizyjnej (w zależności od typu regulacji zawartych w Regulaminie) oraz adres siedziby Stowarzyszenia.

 2. Regulamin stowarzyszenia (oryginał), określający jego nazwę, cel/e, teren i środki działania, siedzibę, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, sposób rozwiązania stowarzyszenia oraz w zależności od typu regulacji wybranych przez założycieli - zapisy stanowiące o:

a) przedstawicielu reprezentującym stowarzyszenie lub

b) zarządzie Stowarzyszenia (tryb jego wyboru i uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał, sposób reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych) lub

c) zarządzie i komisji rewizyjnej (tryb wyboru i uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności uchwał Zarządu, sposób reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych).

 1. Lista wszystkich członków założycieli jednak nie mniej niż trzech - zawierająca imiona
  i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy (oryginał).

 2. Protokół z zebrania założycielskiego zawierający uchwały: o wyborze przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie/zarządu/komisji rewizyjnej (w zależności od typu regulacji zawartych w Regulaminie) i o uchwaleniu regulaminu stowarzyszenia (oryginał).


Dokumenty wymienione w pkt 1,2 podpisuje przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie lub wszyscy członkowie Zarządu.

Dokument wymieniony w pkt 4 podpisuje przewodniczący zebrania założycielskiego.

Opłaty: Brak.

Miejsce złożenia i odbioru: Starostwo Powiatowe w Śremie, Referat Spraw Obywatelskich ul. Mickiewicza 17, 63-100 Śrem.

Termin odpowiedzi:

7 dni od dnia wpływu wniosku na:
- wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub
- wezwanie do uzupełnienia braków we wniosku lub
- złożenie do Sądu wniosku o zakazanie założenia stowarzyszenia.

Tryb odwoławczy:

- Na postanowienie sądu o zakazaniu założenia stowarzyszenia przysługuje środek zaskarżenia
w trybie cywilnoprawnym.

- W przypadku nie dokonania wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienia jego braków i nie został złożony wniosek   o zakazanie założenia stowarzyszenia – przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.

Uwagi:

 • Organ nadzorujący informuje niezwłocznie o dokonaniu wpisu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis.

 • Z uwagi na krótki termin rozpatrzenia wniosku, wskazane jest przed złożeniem wniosku skonsultowanie przygotowanych dokumentów.

 • Dane kontaktowe: Izabela Ratajczak pok. 25, i.ratajczak@powiat-srem.pl Tel. 61 81 97 544

 • w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie znowelizowanych przepisów ustawy - Prawo o stowarzyszeniach tj. od dnia 20 maja 2016 r. - stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie przepisów sprzed 20 maja 2016 r. - obowiązane są dokonać wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, o której mowa w art. 40 ust. 5 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach. Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa. Do dnia dokonania wpisu do ewidencji, stowarzyszenia zwykłe działają na podstawie przepisów dotychczasowych.

 • zgodnie z art. 40 ust. 1a - c ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, Stowarzyszenie zwykłe może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Każdy członek odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze stowarzyszeniem (1a). Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna (1b).

Przepis ust. 1b nie stanowi przeszkody do wniesienia powództwa przeciwko członkowi, zanim egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna (1c).

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 poz. 1393 z późn. zm.) 

 2. Ustawa z dnia 25 września  2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1923)

 

Wymagane załączniki:

 1. wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych - wariant z przedstawicielem reprezentującym

 2. wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych - wariant z zarządem i organem kontroli wewnętrznej

 3. wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych - wariant z zarządem

 • GMINA ŚREM
 • GMINA KSIĄŻ WIELKOPOLSKI
 • GMINA DOLSK
 • GMINA BRODNICA
 • POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚREMIE
 • ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH
 • KAPITAŁ LUDZKI - NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
 • PORTAL FUNDUSZY EUROPEJSKICH
 • UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO
Starostwo Powiatowe w Śremie
Mickiewicza 17, 63-100 Śrem, pow. śremski, woj. wielkopolskie
tel.: +48 61 28 37 001, fax: +48 61 28 29 321, email: starostwo@powiat-srem.pl, http://www.powiat-srem.pl
NIP: 785-16-08-751
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x