Wydziały i samodzielne stanowiska pracy

 

Wydział Architektury i Budownictwa
naczelnik wydziału - Henryk Marciniak
wew. 332, 319, 330
architekt@powiat-srem.pl

Zapewnia obsługę w zakresie: udzielania pozwoleń na budowę i rozbiórkę obiektów, użytkowania i zamiany sposobu użytkowania obiektów oraz udzielania pozwoleń na użytkowanie obiektów.

 

Wydział Finansów
skarbnik - Krystyna Sikorska
wew. 314, 324, 313, 333, 336
skarbnik@powiat-srem.pl

Prowadzi sprawy związane z opracowywaniem projektu budżetu powiatu, zapewnia obsługę finansowo-księgową Starostwa, organizuje i nadzoruje prawidłowość prowadzenia rachunkowości przez jednostki organizacyjne powiatu, sporządza sprawozdania z realizacji zadań budżetowych.

 

Stanowisko pracy d/s audytu wewnętrznego
audytor - Piotr Juskowiak
wew. 336 
audytor@powiat-srem.pl

Do podstawowych zadań stanowiska należy m.in. przeprowadzanie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Śremie i jednostkach organizacyjnych powiatu, niezależna i obiektywna działalność, której celem jest wspieranie starosty w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej.

 

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 
Geodeta Powiatowy, naczelnik wydziału - Sławomir Skrzypczak 
wew. 321, 322, 328 
geodeta@powiat-srem.pl

Zajmuje się gospodarowaniem nieruchomościami, wywłaszczeniem nieruchomości, ochroną gruntów rolnych oraz realizacją zadań powiatowej Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

 

Wydział Komunikacji
naczelnik wydziału - Andrzej Napieralski
wew. 317, 318, 327, 316
komunikacja@powiat-srem.pl

Zajmuje się załatwianiem spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdem, zezwoleniami na zarobkowy przewóz osób, zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych.

 

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu
naczelnik wydziału - Wioleta Jastrząbek
wew. 344, 342, 341
oswiata@powiat-srem.pl
wew. 331
promocja@powiat-srem.pl

Zajmuje się organizacją szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, powiatowych bibliotek publicznych, upowszechnianiem i organizacją kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki, ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. Ponadto zajmuje się popularyzacją i promocją Powiatu Śremskiego oraz obsługą medialną Starostwa.

 

Wydział Ochrony Środowiska
naczelnik wydziału - Witalis Sąsiadek
wew. 302, 320, 305
srodowisko@powiat-srem.pl

Zajmuje się realizacją zadań wynikających z zakresu prawa wodnego, geologicznego, ochrony środowiska, ochrony przyrody, rybactwa śródlądowego, prawa łowieckiego i sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

 

Sekretarz Powiatu
Dominika Fornalik
wew. 326
d.fornalik@powiat-srem.pl

Do zadań Sekretarza Powiatu należy: m.in. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywanych zadań w Starostwie, koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektów aktów regulujących struktury i zasady działania Starostwa i jego komórek wewnętrznych, nadzorowanie toku przygotowywania projektów uchwał Zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń Zarządu.

 

Wydział Organizacyjny i Inwestycji
naczelnik wydziału - Dominika Fornalik
wew. 312, 338, 326
organizacyjny@powiat-srem.pl

biuro rady wew. 348, 349
rada@powiat-srem.pl

310
fundusze@powiat-srem.pl

351
przetargi@powiat-srem.pl

Zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa, obsługę administracyjną Rady Powiatu i Komisji Rady, obsługę administracyjną Zarządu, organizację przyjmowania obywateli w sprawie petycji, skarg i wniosków, załatwianie spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników.
Ponadto zajmuje się pozyskiwaniem i obsługą środków zewnętrznych, rozliczaniem projektów, prowadzeniem spraw związanych z realizacją zadań inwestycyjnych oraz przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

 

Stanowisko pracy d/s archiwum zakładowego
Dorota Michalska
wew. 312

Do zadań Stanowiska należy prowadzenie archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego.

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Lucyna Bykowicz
wew. 315
konsument@powiat-srem.pl

Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy:

 • zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
 • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów 
 • konsumentów, występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów, 
 • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi, 
 • wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych, 
 • wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów, 
 • występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów. 

Przyjmuje w Starostwie Powiatowym (budynek w podwórzu pok. nr 1):

 • poniedziałki 8.00 - 16.00
 • wtorki, środy i czwartki 7.15 - 15.15

 

Referat Spraw Obywatelskich
kierownik Izabela Ratajczak

pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych
wew. 340
i.ratajczak@powiat-srem.pl

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
wew. 301
pczk@powiat-srem.pl

Prowadzi sprawy związane z zarządzaniem kryzysowym, obroną cywilną, bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, zajmuje się ochroną danych osobowych i ochroną informacji niejawnych. W zakresie spraw obywatelskich i społecznych zajmuje się m.in. nadzorem nad stowarzyszeniami działającymi na terenie powiatu, przygotowywaniem pozwoleń na przeprowadzanie zbiórek pieniężnych na terenie powiatu oraz na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania. W zakresie ochrony zdrowia ma za zadanie m.in. prowadzenie spraw związanych z likwidacją publicznych zakładów opieki zdrowotnej i ustalaniem rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu

 • GMINA ŚREM
 • GMINA KSIĄŻ WIELKOPOLSKI
 • GMINA DOLSK
 • GMINA BRODNICA
 • POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚREMIE
 • ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH
 • KAPITAŁ LUDZKI - NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
 • PORTAL FUNDUSZY EUROPEJSKICH
 • UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO
Starostwo Powiatowe w Śremie
Mickiewicza 17, 63-100 Śrem, pow. śremski, woj. wielkopolskie
tel.: +48 61 28 37 001, fax: +48 61 28 29 321, email: starostwo@powiat-srem.pl, http://www.powiat-srem.pl
NIP: 785-16-08-751
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x